20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Maatschappijwetenschappen examen vwo 2024

Nederland

Het Centraal Eindexamen Maatschappijwetenschappen examen vwo vindt plaats op donderdag 16 Mei 2024. Het examen start om 09:00 uur en duurt tot 12:00 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2024: wat is de examenstof van maatschappijwetenschappen?

De examenstof voor het schriftelijke examen maatschappijwetenschappen vwo 2024 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  De kandidaat kan
  – benodigde informatie verwerven en selecteren uit digitale en niet-digitale bronnen;
  – informatie verwerken en daaruit beredeneerde conclusies trekken;
  – de resultaten van een leeractiviteit beschrijven en presenteren.
  – denkvaardigheden toepassen op de hoofdconcepten vorming, verhouding, binding en verandering en kernconcepten sociale cohesie, sociale instituties, groepsvorming, cultuur, socialisatie/acculturatie, identiteit, sociale gelijkheid/ ongelijkheid, rationalisering, individualisering, institutionalisering, politieke instituties, representatie/representativiteit, politieke socialisatie, ideologie, macht/gezag, conflict/samenwerking, democratisering, globalisering en staatsvorming.
  – denkvaardigheden toepassen op contexten, daarbij gebruik makend van hoofd- en kernconcepten. Het betreft zowel de in de domeinen beschreven contexten als andere contexten.
  – verbanden leggen tussen en binnen de in de domeinen beschreven contexten met behulp van hoofd- en kernconcepten.
  – verbanden leggen tussen en binnen andere contexten met behulp van hoofd- en kernconcepten.
  – de sociaalwetenschappelijke paradigma’s functionalisme-paradigma, conflict-paradigma, sociaalconstructivisme-paradigma en rationele actor-paradigma betreffende de hoofd- en kernconcepten onderscheiden en deze sociaalwetenschappelijke paradigma’s herkennen in visies op maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen.
  – gegeven onderzoeksresultaten beoordelen op betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit;
  – een eenvoudig onderzoek opzetten en uitvoeren over een concreet maatschappelijk verschijnsel;
  – basiskennis over statistiek toepassen.
 • Vorming (binnen een specifieke context)
  De kandidaat kan
  – ontleden hoe cultuuroverdracht en cultuurverwerving door socialisatie plaatsvinden. Hij kan tevens verbanden tussen persoonlijke identiteit en collectieve identiteit beschrijven en culturen classificeren op basis van verschillende culturele dimensies.
  – beredeneren wanneer er in een gegeven situatie sprake is van politieke socialisatie. Hij kan tevens standpunten classificeren op basis van ideologieën en politieke dimensies.
  – verschillende visies op socialisatie en politieke socialisatie vanuit drie sociaalwetenschappelijke paradigma’s onderscheiden.
 • Verhouding (binnen een specifieke context)
  De kandidaat kan
  – vanuit wetenschappelijke paradigma’s verklaringen geven voor sociale ongelijkheid tussen staten en binnen een staat. Tevens kan hij beschrijven wat gevolgen van sociale ongelijkheid zijn en kan hij weergeven met welke andere factoren sociale ongelijkheid samenhangt.
  – vanuit wetenschappelijke paradigma’s hypothesen formuleren over verschillen in macht en gezag tussen staten en binnen een staat. Ook kan hij wetenschappelijke onderzoeksmethoden onderscheiden, waarmee onderzoekers actoren en hun machtsbronnen in kaart brengen.
  – vanuit wetenschappelijke paradigma’s maatschappelijke en politieke conflicten en samenwerking benoemen, ontleden welke oorzaken eraan ten grondslag liggen op de verschillende niveaus en wat de gevolgen ervan zijn.
  – in hoofdlijnen aangeven hoe machtsverhoudingen veranderen, wat daarvan de gevolgen zijn en hoe ze kunnen leiden tot vormen van conflict en samenwerking.
  – weergeven wat de positie van Nederland is in het internationale krachtenveld en hoe de Nederlandse overheid hierop invloed tracht uit te oefenen.
 • Binding (binnen een specifieke context)
  De kandidaat kan
  – onderscheiden welke indicatoren van sociale cohesie wetenschappers vanuit verschillende paradigma’s onderzoeken.
  – bindingen in de samenleving illustreren aan de hand van politieke instituties en beschrijven wat het belang is van representativiteit/representatie voor een democratische rechtsstaat. Tevens kan de kandidaat uitleggen hoe representatie en representativiteit bijdragen aan politieke binding.
  – binnen een specifieke context beredeneren wat de effecten zijn van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen op politieke bindingen in een samenleving.
  – binnen een specifieke context beredeneren wat de effecten zijn van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen op affectieve bindingen in een samenleving.
  – overheidsbeleid en standpunten van politieke partijen ten aanzien van een bindingsvraagstuk onderscheiden.
 • Verandering (binnen een specifieke context)
  De kandidaat kan
  – beschrijven hoe rationalisering, individualisering en institutionalisering worden beschouwd als typerend voor de ontwikkeling van westerse samenlevingen van traditioneel naar modern.
  – beschrijven hoe staatsvorming, democratisering en globalisering worden beschouwd als typerend voor de ontwikkeling van westerse samenlevingen van traditioneel naar modern.
  – uitleggen welke veranderingen zich hebben voorgedaan binnen een specifieke context en wat daarvan de effecten zijn op vraagstukken van identiteit, binding en ongelijkheid. Tevens kan hij maatschappelijke vraagstukken relateren aan drie paradoxen van modernisering.
  – binnen een specifieke context onderscheiden welke standpunten aanhangers van de verschillende politieke stromingen innemen ten aanzien van veranderingsprocessen in een samenleving.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in onze leeromgeving).
Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen maatschappijwetenschappen?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen Maatschappijwetenschappen vwo

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

VWO

2014-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2014 tijdvak 1


VWO

2014-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2014 tijdvak 2


VWO

2015-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2015 tijdvak 1


VWO

2015-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2015 tijdvak 2


VWO

2016-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2016 tijdvak 1


VWO

2017-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2017 tijdvak 1


VWO

2018-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2018 tijdvak 1


VWO

2019-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2019 tijdvak 1


VWO

2019-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2019 tijdvak 2


VWO

2021-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2021 tijdvak 1


VWO

2021-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2021 tijdvak 2


VWO

2021-3

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2021 tijdvak 3


VWO

2022-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2022 tijdvak 1


VWO

2022-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2022 tijdvak 2


VWO

2023-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2023 tijdvak 1


VWO

2023-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2023 tijdvak 2


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in