20.000+ leerlingen gingen je voor

8.000+ examentrainingen gevolgd

Gratis verzending vanaf 40 euro

0 dagen

Wat je moet weten over het Maatschappijwetenschappen examen havo 2023

Nederland

Het Centraal Eindexamen Maatschappijwetenschappen examen havo vindt plaats op maandag 22 Mei 2023. Het examen start om 09:00 uur en duurt tot 12:00 uur. Je hebt dus 3 uur de tijd voor dit examen.

Examen doen in 2023: wat is de examenstof van maatschappijwetenschappen?

De examenstof voor het schriftelijke examen maatschappijwetenschappen havo 2023 is als volgt opgebouwd:

 

 • Vaardigheden
  De kandidaat kan
  – benodigde informatie verwerven en selecteren uit digitale en niet-digitale bronnen;
  – informatie verwerken en daaruit beredeneerde conclusies trekken;
  – de resultaten van een leeractiviteit beschrijven en presenteren.
  – denkvaardigheden toepassen op de hoofdconcepten vorming, verhouding, binding en verandering en kernconcepten sociale cohesie, sociale instituties, groepsvorming, cultuur, socialisatie/acculturatie, identiteit, sociale gelijkheid/ ongelijkheid, rationalisering, individualisering, institutionalisering, politieke instituties, representatie/representativiteit, politieke socialisatie, ideologie, macht/gezag, conflict/samenwerking, democratisering, globalisering en staatsvorming.
  – denkvaardigheden toepassen op contexten, daarbij gebruik makend van hoofd- en kernconcepten. Het betreft zowel de in de domeinen beschreven contexten als andere contexten.
  – verbanden leggen tussen en binnen de in de domeinen beschreven contexten met behulp van hoofd- en kernconcepten.
  – verbanden leggen tussen en binnen andere contexten met behulp van hoofd- en kernconcepten.
  – gegeven onderzoeksresultaten beoordelen op betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit;
  – een eenvoudig enigszins voorgestructureerd onderzoek opzetten en uitvoeren over een concreet maatschappelijk verschijnsel.
 • Vorming (binnen een specifieke context)
  De kandidaat kan
  – socialisatie binnen een specifieke context herkennen als een proces waarin cultuuroverdracht en cultuurverwerving plaatsvindt en waarin mensen een eigen identiteit ontwikkelen. Hij kan tevens culturen classificeren op basis van verschillende culturele dimensies.
  –  voorbeelden van politieke socialisatie herkennen binnen een specifieke context. Hij kan tevens standpunten classificeren op basis van ideologieën en politieke dimensies.
  – in hoofdlijnen maatschappelijke ontwikkelingen beschrijven die van invloed zijn op socialisatieprocessen en op de rol van socialisatoren daarin. Hij kan tevens conclusies trekken over die veranderde socialisatieprocessen.
  – weergeven op welke manieren de overheid invloed tracht uit te oefenen op het proces van (politieke) socialisatie. Hij kan tevens afleiden welke opvattingen aanhangers van politieke stromingen hebben over de rol van de overheid binnen een specifieke context.
 • Verhouding (binnen een specifieke context)
  De kandidaat kan
  – binnen een specifieke context sociale ongelijkheid verklaren en kan beschrijven wat de gevolgen zijn van sociale ongelijkheid.
  – contextmateriaal classificeren naar niveaus, naar soorten en naar bronnen van macht. Hij kan macht onderscheiden van gezag en theorieën vergelijken over de machtsverdeling in een democratie.
  – ontleden welke oorzaken ten grondslag liggen aan maatschappelijke en politieke conflicten op de verschillende niveaus en wat de gevolgen ervan zijn. Hij kan tevens modellen onderscheiden gebaseerd op conflict of samenwerking.
  – binnen een specifieke context categoriseren welke maatschappelijke posities mensen innemen in een samenleving en beschrijven welke kansen ze hebben dat hun maatschappelijke posities veranderen. Hij kan tevens de gevolgen van het innemen van een lage maatschappelijke positie benoemen.
  – maatschappelijke ontwikkelingen beschrijven die invloed hebben op de sociale ongelijkheid binnen een specifieke context aan de hand van daarvoor relevante hoofd- en kernconcepten.
  – binnen een specifieke context onderscheiden met welke instrumenten de overheid de mate van sociale ongelijkheid tracht te beïnvloeden, wat de gevolgen ervan kunnen zijn en welke opvattingen aanhangers van de politieke stromingen hebben over kwesties binnen deze specifieke context.
 • Binding (binnen een specifieke context)
  De kandidaat kan
  – typen bindingen onderscheiden en indelen naar niveaus. Hij kan het verband leggen tussen sociale cohesie en sociale controle en voorbeelden geven van kenmerken van sociale instituties.
  – bindingen in de samenleving illustreren aan de hand van politieke instituties en beschrijven wat het belang is van representativiteit/representatie voor een democratische rechtsstaat. Tevens kan de kandidaat beredeneren hoe er vanuit verschillende visies geoordeeld wordt over representativiteit binnen een specifieke context.
  – in hoofdlijnen aangeven welke potentiele bedreigingen binnen een specifieke context zijn afgenomen respectievelijk toegenomen en welke invloed deze bedreigingen hebben op bindingen in de samenleving.
  – onderscheiden welke uitgangspunten ten grondslag liggen aan het overheidsbeleid en hoe de verschillende politieke stromingen door middel van beleid invloed trachten uit te oefenen op de mate van sociale cohesie in de samenleving.
 • Verandering (binnen een specifieke context)
  De kandidaat kan
  – beschrijven hoe rationalisering, individualisering en institutionalisering worden beschouwd als typerend voor de ontwikkeling van westerse samenlevingen van traditioneel naar modern.
  – beschrijven hoe staatsvorming, democratisering en globalisering worden beschouwd als typerend voor de ontwikkeling van westerse samenlevingen van traditioneel naar modern.

Een verdere specificering van de examenstof kun je vinden in de syllabus (te vinden in onze leeromgeving).
Zeker weten dat je de juiste stof oefent? Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer in onze webshop.

Cijfer berekenen: wat moet ik minimaal halen voor een voldoende en/of om cum laude te slagen?

Je eindexamen cijfer wordt bepaald aan de hand van je SE cijfer en je CE cijfer. Is je SE cijfer een 6,3, dan moet je voor je CE minimaal een 4,7 halen voor een voldoende op je eindlijst. In onze online leeromgeving hebben we een gratis tooltje waarmee je voor alle vakken kunt berekenen wat je minimaal moet halen voor bijvoorbeeld een voldoende of om cum laude te slagen.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het examen maatschappijwetenschappen?

Om het examen goed te kunnen maken is het belangrijk dat je veel oefent met oude examenopgaven. Deze geven namelijk een goed beeld van wat er van je verwacht wordt op het examen. In onze leeromgeving is het mogelijk om met oude examens te oefenen vanaf je laptop of mobiel. Wil je zeker zijn dat je oefent met de juiste soort opgaven en toewerken naar een bepaald cijfer, dan raden we je aan om onze interactieve examentrainer aan te schaffen. Deze traint jou naar het niveau dat je zelf wilt behalen en kijkt automatisch welke onderwerpen je al beheerst en welke nog niet.

Oude examens oefenen Maatschappijwetenschappen havo

LET OP: oude examens kunnen opgaven bevatten die geen examenstof meer zijn. Om zeker te zijn dat je met de juiste opgaven oefent, raden we je onze hulpmiddelen uit de webshop aan.

HAVO

2013-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2013 tijdvak 1


HAVO

2013-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2013 tijdvak 2


HAVO

2014-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2014 tijdvak 1


HAVO

2014-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2014 tijdvak 2


HAVO

2015-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2015 tijdvak 1


HAVO

2015-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2015 tijdvak 2


HAVO

2016-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2016 tijdvak 1


HAVO

2017-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2017 tijdvak 1


HAVO

2017-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2017 tijdvak 2


HAVO

2018-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2018 tijdvak 1


HAVO

2019-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2019 tijdvak 1


HAVO

2019-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2019 tijdvak 2


HAVO

2021-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2021 tijdvak 1


HAVO

2021-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2021 tijdvak 2


HAVO

2021-3

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2021 tijdvak 3


HAVO

2022-1

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2022 tijdvak 1


HAVO

2022-2

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2022 tijdvak 2


HAVO

2022-3

centraal examen
Maatschappijwetenschappen 2022 tijdvak 3


Zeker weten dat je gaat slagen?

Maak dan gebruik van onze interactieve examentrainer
Beschikbaar voor alle vakken, mét slagingsgarantie

 

 • Gericht aan de slag met de vakken waarin je examen doet
 • Werk toe naar cijferdoelen, ga voor alles een voldoende of probeer cum laude!
 • Leer op je eigen tempo, jij bepaalt hoe ver je wilt gaan
 • Extra oefenen op onderwerp en moeilijkheid mogelijk tot aan het eindexamen toe
 • Krijg toegang tot 500+ uur aan oefenmateriaal
 • Inclusief CE cijfer + eindcijfer voorspelling
 • De belangrijkste vakken bevatten samenvattingen + uitlegvideo’s van opgaven
 • Niet geslaagd = geld terug, ongeacht hoeveel je geoefend hebt

Ga goed voorbereid het examen in